ОПЕРАТИВЕН ЗЪРНЕН БАЛАНС ЗА НАЛИЧНИТЕ КОЛИЧЕСТВА ЗЪРНО В СТРАНАТА КЪМ 30.06.2022 г

 

ПШЕНИЦА
2021/22 – 30.06.2022 г.
I. Предлагане, тона
1. Начални запаси 91 684
2. Производство 7 119 474
3. Внос и вътреобщн. доставки 58 644
Общо предлагане 7 269 802
II. Потребление, тона
1. Вътрешно потребление 1 506 500
1.1 За човешка консумация 694 750
1.2. За фураж 451 450
1.3. За семена 280 000
1.4. Индустриална употреба 80 300
2. Износ и вътреобщн. доставки 5 466 654
2.1. Вътреобщностни достав 2 104 172
2.2. Износ за трети страни 3 362 482
Общо потребление 6 973 154
III. Запаси, тона 296 648
ЕЧЕМИК
2021/22 30.06.2022 г.
I. Предлагане, тона
1. Начални запаси 10 446
2. Производство 110 148
3. Внос и вътреобщн. доставки 0
Общо предлагане 120 594
II. Потребление, тона
1. Вътрешно потребление 4 300
1.1. За производство на пиво 1 300
1.2. За фураж 3 000
1.3. За семена 0
2. Износ и вътреобщн. доставки 0
2.1. Вътреобщностни доставки 0
2.2. Износ трети страни 0
Общо потребление 4 300
III. Запаси, тона 116 294
 
 
РАПИЦА
2021/22 – 30.06.2022 г.
I. Предлагане, тона
1. Начални запаси 2 200
2. Производство 372 116
3. Внос и вътреобщн. доставки 51 947
Общо предлагане 426 263
II. Потребление, тона
1. Вътрешно потребление 147 480

1.1. За масло и биодизел

147 480

2. Износ и вътреобщн. доставки 273 788
2.1. Вътреобщностни доставки 273 548

2.2. Износ трети страни

240

Общо потребление

421 268

III. Запаси, тона 4 995
ЦАРЕВИЦА
2021/22 – 30.06.2022 г.
I. Предлагане, тона
1. Начални запаси 128 067
2. Производство 3 376 278
3. Внос и вътреобщн. доставки 66 583
Общо предлагане 3 570 928
II. Потребление, тона
1. Вътрешно потребление 1 387 300
1.1. За храна и инд. употреба 916 450
1.2. За фураж 470 850
2. За семена 0
2. Износ и вътреобщн. доставки 1 297 675
2.1. Вътреобщностни доставки 677 571
2.2. Износ трети страни 620 104
Общо потребление 2 684 975
III. Запаси, тона 885 953

 

СЛЪНЧОГЛЕД
2021/22 – 30.06.2022 г.
I. Предлагане, тона
1. Начални запаси 198 931
2. Производство 1 989 068
3. Внос и вътреобщн. доставки 964 072
Общо предлагане 3 152 071
II. Потребление, тона
1. Вътрешно потребление 2 112 400
1.1. За слънчогледово масло 1 537 000
1.2. За белен слънчоглед 575 400
2. Износ и вътреобщн. доставки 161 702
2.1. Вътреобщностни доставки 119 078
2.2. Износ трети страни 42 624
Общо потребление 2 274 102
III. Запаси, тона 877 969