Видове Доставка

Incoterms 2010

 

EXW / EX Works = франко завода. При тези условия, задълженията на продавача са минимални, а на купувача максимални. Продавачът предоставя готовата стокa в неговите помещения (завод, фабрика, склад ), а купувачът е отговорен за товаренето на датата, договорена с клиента. Купувачът заплаща всички разходи за транспорт и също носи всички рисковете за транспортиране на стоките до крайната им дестинация.

FCA / Free Carrier = франко превозвача. Продавачът доставя стокитe, освободени за износ до превозвача одобрен от купувача (уговореното място), на определено място. Тази франкоровка се използва за вички видове транспорт.

FAS / Free Alongside Ship = франко протежение на кораба. Продавачът е длъжен да предостави стоките на кораба в уговореното пристанище. Продавачът е длъжен да освободи стоките за износ. Този вид франкировка е подходящ само за морския транспорт.

FOB / Free On Board = франко борд. Тук продавачът поема разноските по застраховането, превоза на стоката до отправното пристанище/летище, където трябва да натовари стоката на борда на превозното средство и да плати разноските във връзка с износа по освобождаването на стоката за износ. Останалите разноски до местоназначението в държавата на купувача се поемат от самия него.

CFR / Cost and Freight = стойност и навло. Според тези условия, продавачът поема всички разходи във връзка с доставката на стоката до отправното пристанище/летище, включително тези по натоварването. Разноските по освобождаване стоката за износ, както и превозната цена до пристанището/летище се поемат от купувача, същевременно продавачът е длъжен да уведоми купувача за времето и мястото за пристигане на стоката.

CIF / Cost, Insurance and Freight = стойност, застраховка и навло. Стойност, застраховка и цена до определеното пристанище/летище по местоназначение – условията за доставка по тази клауза са аналогични на тези по предходната (CFR). Единствената разлика е, че тук продавачът трябва да плати застраховката, но да застрахова риска на купувача.

CPT / Carriage Paid To = превоз, платен. Според тази клауза продавачът поема разноските по освобождаването на стоката за износ и нейния превоз до местоназначението, а всички останали разноски се поемат от купувача.

CIP / Carriage and Insurance Paid То = превоз и застраховка, платени до (уговорено местоназначение). Подобна на предходната (CPT), но тук продавачът поема и разноските по застраховката.

DAP / Delivered at Place = доставка на място. Задължението на продавача завършва, когато той е представил стоките на разположение на купувача в уговореното за това място на получаване, получили разрешение за износ, но не-освободени от митницата по внос. Продавачът и купувачът трябва да се споразумеят коя страна ще бъде отговорна за разтоварването. Купувачът е отговорен за вносното оформяне на стоките.

DAT / Delivered at Terminal = доставено на терминал. Стоката доставена и разтоварена на уговорения терминал в местоназначението – според тази клауза всички разноски по доставката, а и рискове до уговорения в договора терминал, включително по разтоварването на стоката се поемат от продавача, след което купувачът е длъжен единствено да вдигне стоката от терминала и да оформи документите по вноса, включително плащането на вносни такси и мита.

DDP / Delivered Duty Paid = доставено, мито платено. Стоката доставена с платено мито- продавачът поема абсолютно всички разноски по доставката, включително и плащането на импортните такси. Единственото задължение на купувача е да получи стоката, тоест да разтовари и да освободи превозните средства.