Видове Доставка

Incoterms 2020


EXW – франко завода (уговорено място)

Продавача – Поставя стоката на разположение на купувача в своите помещения;

Купувач – Понася всички разноски и рискове, свързани с товаренето и превозването на стоката от помещенията на продавача до желаното местоназначение, вкл. и митническите формалности при износ, транзит и внос;

Транспорт – Всички видове

FCA – франко превозвача (уговорено място)

Продавач – Осигурява разрешение за износ, заплаща всички експортни и митнически такси, удостоверява предаването на стоката на превозвача;

Купувач – Сключва договора с превозвача, заплаща транспортните разходи и застрахователната премия, както и всички транзитни и импортни митнически формалности;

Транспорт – Всички видове.

FAS – франко протежение на кораба (уговорено пристанище за натоварване)

Продавач – Доставя стоките по протежение на кораба в обсега на товарните му съоръжения и освобождава стоките за износ;

Купувач – Сключва договора с превозвача и поема всички разходи и рискове от момента на предаването им по протежение на кораба. Поема всички транзитни и импортни митнически формалности;

Транспорт – По море или вътрешен воден път.

FOB – франко борд (уговорено пристанище за натоварване)

Продавач – Доставя стоките на борда на кораба и осигурява приемането им без забележки, освобождава стоките за износ, заплаща експортните такси и разходите за натоварване, ако същите не са включени в навлото;

Купувач – Сключва договора с превозвача, заплаща навлото, застрахователната премия и разходите по разтоварването на стоките и всички транзитни и импортни митнически формалности;

Транспорт – По море или вътрешен воден път.

CFR – стойност и навло (уговорено пристанище в местоназначението)

Продавач – Сключва договора с превозвача, освобождава стоките за износ, доставя ги на борда и снабдява купувача с фактура или чист коносамент, заплаща навлото и товаренето;

Купувач – Поема всички разходи и рискове от момента на разтоварване, вкл. самото разтоварване, урежда всички митнически формалности по транзита и вноса на стоките;

Транспорт – По море или вътрешен воден път.

CIF – стойност, застраховка и навло (уговорено пристанище в местоназначението)

Продавач – Като при CFR, с допълнението, че заплаща застрахователна премия (с минимално покритие) и предава полицата по нея на купувача;

Купувач – След получаване на съответните документи, приема доставката на стоката, заплаща разтоварните разходи и всички транзитни и импортни митнически формалности;

Транспорт – По море или вътрешен воден път.

CPT – превоз, платен до (уговорено място в местоназначението)

Продавач – Сключва договора с превозвача, заплаща навлото, освобождава стоката за износ, предава я на превозвача и урежда евентуални митнически формалности по транзита;

Купувач – Поема върху себе си всички рискове от загуби, липси или повреди на стоките, след предаването им на превозвача. Урежда и заплаща всички разноски по вноса, вкл. разходите по разтоварването;

Транспорт – Всички видове, вкл. комбиниран.

CIP – превоз и застраховка, платени до (уговорено място в местоназначението)

Продавач – Сключва договора с превозвача, заплаща навлото и застрахователната премия, освобождава стоката за износ и я предава на превозвача. Поема върху себе си всички рискове и всякакви допълнителни разходи за доставката на стоката, вкл. транзитни митнически формалности;

Купувач – След получаване на съответните документи, приема доставката на стоката, урежда и заплаща всички разноски по вноса, но да има предвид, че продавача е длъжен да направи застраховка само с минимално покритие;

Транспорт – Всички видове, вкл. комбиниран.

DPU – доставено на уговорено място за разтоварване

Продавач – Освобождава стоката за износ и поема всички разходи и рискове до доставката на стоката на уговореният терминал, вкл. и за транзит и разтоварване;

Купувач – След получаване на съответните документи, приема стоката и заплаща всички разноски по вноса на стоката;

Транспорт – Най-често сухопътен, но може и за другите.

DAP – доставено на място (уговорено местоназначение)

Продавач – Освобождава стоката за износ и поема всички разходи и рискове до доставката на стоката в уговореното местоназначение, вкл. и евентуалните транзитни митнически формалности;

Купувач – Урежда и заплаща всички разноски по вноса, вкл. и за разтоварване на стоките;

Транспорт – Всички видове.

DDP – доставено, мито платено (уговорено място в местоназначението)

Продавач – Поема всички разходи и рискове до доставката на стоката на определено място, урежда застраховката и митническите формалности по износа, транзита и вноса, заплаща дължимите вносни митни сборове в страната на вноса;

Купувач – Приема стоката след обмитяването й от страна на продавача;

Транспорт – Всички видове.