Реколта

Състояние Посеви    Аржентина / Пшеница, %

22 Ноемв, 2023
*Source: SAGyP
**Добро + Отлично Състояние

Ход на Жътвата, %

30 Ноемв, 2023
'1000 ha

Ход на Сеитбата, %

17 Авг, 2023
'1000 ha