ОПЕРАТИВЕН ЗЪРНЕН БАЛАНС ЗА НАЛИЧНИТЕ КОЛИЧЕСТВА ЗЪРНО В СТРАНАТА КЪМ 30.09.2021 г

 

ПШЕНИЦА
2021/22 – 30.09.2021 г.
I. Предлагане, тона
1. Начални запаси 147 800
2. Производство 7 159 748
3. Внос и вътреобщн. доставки 115
Общо предлагане 7 307 663
II. Потребление, тона
1. Вътрешно потребление 315 000
1.1 За човешка консумация 179 800
1.2. За фураж 116 200
1.3. За семена 0
1.4. Индустриална употреба 19 000
2. Износ и вътреобщн. доставки 2 206 110
2.1. Вътреобщностни достав 849 232
2.2. Износ за трети страни 1 356 878
Общо потребление 2 521 110
III. Запаси, тона 4 786 553
ЕЧЕМИК
2021/22 30.09.2021 г.
I. Предлагане, тона
1. Начални запаси 2 000
2. Производство 698 761
3. Внос и вътреобщн. доставки 0
Общо предлагане 700 761
II. Потребление, тона
1. Вътрешно потребление 56 350
1.1. За производство на пиво 15 250
1.2. За фураж 41 100
1.3. За семена 0
2. Износ и вътреобщн. доставки 199 614
2.1. Вътреобщностни доставки 62 989
2.2. Износ трети страни 136 625
Общо потребление 255 964
III. Запаси, тона 444 797
 
 
РАПИЦА
2021/22 – 30.09.2021 г.
I. Предлагане, тона
1. Начални запаси 6 300
2. Производство 376 364
3. Внос и вътреобщн. доставки 29 195
Общо предлагане 411 859
II. Потребление, тона
1. Вътрешно потребление 35 850

1.1. За масло и биодизел

35 850

2. Износ и вътреобщн. доставки 79 759
2.1. Вътреобщностни доставки 52 055

2.2. Износ трети страни

27 704

Общо потребление

115 609

III. Запаси, тона 296 250
ЦАРЕВИЦА
2020/2130.09.2021 г.
I. Предлагане, тона
1. Начални запаси 170 864
2. Производство 1 841 829
3. Внос и вътреобщн. доставки 0
Общо предлагане 2 012 693
II. Потребление, тона
1. Вътрешно потребление 149 700
1.1. За храна и инд. употреба 99 700
1.2. За фураж 50 000
2. За семена 0
2. Износ и вътреобщн. доставки 166 720
2.1. Вътреобщностни доставки 95 008
2.2. Износ трети страни 71 694
Общо потребление 316 402
III. Запаси, тона 1 696 291

 

СЛЪНЧОГЛЕД
2020/2130.09.2021 г.
I. Предлагане, тона
1. Начални запаси 185 126
2. Производство 1 682 491
3. Внос и вътреобщн. доставки 8 713
Общо предлагане 1 876 330
II. Потребление, тона
1. Вътрешно потребление 169 400
1.1. За слънчогледово масло 125 100
1.2. За белен слънчоглед 44 300
2. Износ и вътреобщн. доставки 0
2.1. Вътреобщностни доставки 0
2.2. Износ трети страни 0
Общо потребление 169 400
III. Запаси, тона 1 706 930