ОПЕРАТИВЕН ЗЪРНЕН БАЛАНС ЗА НАЛИЧНИТЕ КОЛИЧЕСТВА ЗЪРНО В СТРАНАТА КЪМ 30 ЮЛИ 2021 г

 

ПШЕНИЦА
2021/22 – 31.07.2021 г.
I. Предлагане, тона
1. Начални запаси 301 538
2. Производство 6 318 583
3. Внос и вътреобщн. доставки 0
Общо предлагане 6 620 121
II. Потребление, тона
1. Вътрешно потребление 105 750
1.1 За човешка консумация 61 800
1.2. За фураж 37 150
1.3. За семена 0
1.4. Индустриална употреба 6 800
2. Износ и вътреобщн. доставки 539 472
2.1. Вътреобщностни достав 308 116
2.2. Износ за трети страни 231 356
Общо потребление 645 222
III. Запаси, тона 5 974 899
ЕЧЕМИК
2021/22 31.07.2021 г.
I. Предлагане, тона
1. Начални запаси 2 000
2. Производство 689 974
3. Внос и вътреобщн. доставки 0
Общо предлагане 691 974
II. Потребление, тона
1. Вътрешно потребление 18 250
1.1. За производство на пиво 5 150
1.2. За фураж 13 100
1.3. За семена 0
2. Износ и вътреобщн. доставки 160 895
2.1. Вътреобщностни доставки 45 077
2.2. Износ трети страни 115 818
Общо потребление 179 145
III. Запаси, тона 512 829
 
 
РАПИЦА
2021/22 – 31.07.2021 г.
I. Предлагане, тона
1. Начални запаси 6 359
2. Производство 340 586
3. Внос и вътреобщн. доставки 2 377
Общо предлагане 349 322
II. Потребление, тона
1. Вътрешно потребление 10 800

1.1. За масло и биодизел

10 800

2. Износ и вътреобщн. доставки 0
2.1. Вътреобщностни доставки 0

2.2. Износ трети страни

0

Общо потребление

10 800

III. Запаси, тона 338 522
ЦАРЕВИЦА
2020/2131.07.2021 г.
I. Предлагане, тона
1. Начални запаси 400 000
2. Производство 2 969 210
3. Внос и вътреобщн. доставки 45 785
Общо предлагане 3 414 995
II. Потребление, тона
1. Вътрешно потребление 1 553 300
1.1. За храна и инд. употреба 1 012 000
1.2. За фураж 539 300
2. За семена 2 000
2. Износ и вътреобщн. доставки 1 154 809
2.1. Вътреобщностни доставки 783 741
2.2. Износ трети страни 371 068
Общо потребление 2 708 109
III. Запаси, тона 706 886

 

СЛЪНЧОГЛЕД
2020/2131.07.2021 г.
I. Предлагане, тона
1. Начални запаси 135 000
2. Производство 1 720 299
3. Внос и вътреобщн. доставки 620 113
Общо предлагане 2 475 412
II. Потребление, тона
1. Вътрешно потребление 1 804 750
1.1. За слънчогледово масло 1 334 000
1.2. За белен слънчоглед 470 400
2. Износ и вътреобщн. доставки 293 169
2.1. Вътреобщностни доставки 175 982
2.2. Износ трети страни 117 187
Общо потребление 2 097 919
III. Запаси, тона 377 493