ОПЕРАТИВЕН ЗЪРНЕН БАЛАНС ЗА НАЛИЧНИТЕ КОЛИЧЕСТВА ЗЪРНО В СТРАНАТА КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2020 г

                ПШЕНИЦА      

          2020/2131.12.2020 г.

I. Предлагане, тона

1. Начални запаси       

 290 000

2. Производство

 4 626 318

3. Внос и вътреобщн. доставки

 9 920

Общо предлагане

 4 926 238

II. Потребление, тона

1. Вътрешно потребление

 881 700

1.1 За човешка консумация

 356 600

1.2. За фураж

 222 000

1.3. За семена

 265 000

1.4. Индустриална употреба

 38 100

2. Износ и вътреобщн. доставки

 1 481 505

2.1. Вътреобщностни доставки

 956 387

2.2. Износ за трети страни

 525 118

Общо потребление

  2 363 205

III. Запаси, тона

 2 563 033

                  ЕЧЕМИК

            2020/2131.12.2020 г.

I. Предлагане, тона

1. Начални запаси

 10 000

2. Производство

 560 037

3. Внос и вътреобщн. доставки

 89

Общо предлагане

 570 126

II. Потребление, тона

1. Вътрешно потребление

 154 300

1.1. За производство на пиво

 42 950

1.2. За фураж

 86 350

1.3. За семена

 25 000

2. Износ и вътреобщн. доставки

 203 683

2.1. Вътреобщностни доставки

 15 037

2.2. Износ трети страни

 188 646

Общо потребление

 357 983

III. Запаси, тона  212 143
 
 

                   РАПИЦА

            2020/2131.12.2020 г.

I. Предлагане, тона

1. Начални запаси

 2 600

2. Производство

 257 614

3. Внос и вътреобщн. доставки

 24 451

Общо предлагане

 284 665

II. Потребление, тона

1. Вътрешно потребление  64 300

1.1. За масло и биодизел

 64 300

2. Износ и вътреобщн. доставки

 178 588

2.1. Вътреобщностни доставки

 178 588

2.2. Износ трети страни

 0

Общо потребление

 242 888

III. Запаси, тона

 41 777

                 ЦАРЕВИЦА

             2020/21 – 31.12.2020 г.

I. Предлагане, тона

1. Начални запаси

 400 000

2. Производство

 2 826 096

3. Внос и вътреобщн. доставки

 3 900

Общо предлагане

 3 229 996

II. Потребление, тона

1. Вътрешно потребление  556 050

1.1. За храна и инд. употреба

 368 200

1.2. За фураж

 187 850

2. Износ и вътреобщн. доставки

 488 503

2.1. Вътреобщностни доставки

 259 211

2.2. Износ трети страни

 229 292

Общо потребление

 1 044 553

III. Запаси, тона

 2 185 443

 
 

               СЛЪНЧОГЛЕД

            2020/21 – 31.12.2020 г.

I. Предлагане, тона

1. Начални запаси

 135 000

2. Производство

 1 643 706

3. Внос и вътреобщн. доставки

 393 502

Общо предлагане

 2 172 208

II. Потребление, тона

1. Вътрешно потребление

  649 000

1.1. За слънчогледово масло

 484 700

1.2. За белен слънчоглед

 164 300

2. Износ и вътреобщн. доставки

 56 994

2.1. Вътреобщностни доставки

 56 994

2.2. Износ трети страни

 5 757

Общо потребление

 705 994

III. Запаси, тона

 1 466 214