ОПЕРАТИВЕН ЗЪРНЕН БАЛАНС ЗА НАЛИЧНИТЕ КОЛИЧЕСТВА ЗЪРНО В СТРАНАТА КЪМ 31.10.2023 г

 

ПШЕНИЦА
2023/2431.10.2023 г.
I. Предлагане, тона
1. Начални запаси 994 969
2. Производство 6 588 680
3. Внос и вътреобщн. доставки 5 261
Общо предлагане 7 588 910
II. Потребление, тона
1. Вътрешно потребление 652 440
1.1 За човешка консумация 233 620
1.2. За фураж 151 850
1.3. За семена 242 430
1.4. Индустриална употреба 24 540
2. Износ и вътреобщн. доставки 2 836 184
2.1. Вътреобщностни достав 802 587
2.2. Износ за трети страни 2 033 597
Общо потребление 3 488 624
III. Запаси, тона 4 100 286
ЕЧЕМИК
2023/24 31.10.2023 г.
I. Предлагане, тона
1. Начални запаси 158 031
2. Производство 728 560
3. Внос и вътреобщн. доставки 0
Общо предлагане 886 591
II. Потребление, тона
1. Вътрешно потребление 113 750
1.1. За производство на пиво 23 620
1.2. За фураж 59 630
1.3. За семена 30 500
2. Износ и вътреобщн. доставки 277 933
2.1. Вътреобщностни доставки 176 052
2.2. Износ трети страни 101 881
Общо потребление 391 683
III. Запаси, тона 494 908
 
 
РАПИЦА
2023/2431.10.2023 г.
I. Предлагане, тона
1. Начални запаси 49 000
2. Производство 232 729
3. Внос и вътреобщн. доставки 63 160
Общо предлагане 344 889
II. Потребление, тона
1. Вътрешно потребление 42 000

1.1. За масло и биодизел

42 000

2. Износ и вътреобщн. доставки 59 646
2.1. Вътреобщностни доставки 31 011

2.2. Износ трети страни

28 635

Общо потребление

101 646

III. Запаси, тона 243 243
ЦАРЕВИЦА
2023/2431.10.2023 г.
I. Предлагане, тона
1. Начални запаси 181 181
2. Производство 2 069 304
3. Внос и вътреобщн. доставки 295
Общо предлагане 2 250 780
II. Потребление, тона
1. Вътрешно потребление 265 500
1.1. За храна и инд. употреба 175 200
1.2. За фураж 90 300
2. За семена 0
2. Износ и вътреобщн. доставки 133 963
2.1. Вътреобщностни доставки 30 785
2.2. Износ трети страни 103 178
Общо потребление 399 463
III. Запаси, тона 1 851 317

 

СЛЪНЧОГЛЕД
2023/2431.10.2023 г.
I. Предлагане, тона
1. Начални запаси 411 858
2. Производство 1 621 027
3. Внос и вътреобщн. доставки 32 093
Общо предлагане 2 064 978
II. Потребление, тона
1. Вътрешно потребление 336 000
1.1. За слънчогледово масло 250 700
1.2. За белен слънчоглед 85 300
2. Износ и вътреобщн. доставки 42 405
2.1. Вътреобщностни доставки 42 405
2.2. Износ трети страни 0
Общо потребление 378 405
III. Запаси, тона 1 686 573