ОПЕРАТИВЕН ЗЪРНЕН БАЛАНС ЗА НАЛИЧНИТЕ КОЛИЧЕСТВА ЗЪРНО В СТРАНАТА КЪМ 31.10.2021 г

 

ПШЕНИЦА
2021/22 – 31.10.2021 г.
I. Предлагане, тона
1. Начални запаси 147 800
2. Производство 7 159 748
3. Внос и вътреобщн. доставки 115
Общо предлагане 7 307 663
II. Потребление, тона
1. Вътрешно потребление 416 500
1.1 За човешка консумация 237 250
1.2. За фураж 153 600
1.3. За семена 0
1.4. Индустриална употреба 25 650
2. Износ и вътреобщн. доставки 2 514 482
2.1. Вътреобщностни достав 904 093
2.2. Износ за трети страни 1 610 389
Общо потребление 2 930 982
III. Запаси, тона 4 376 681
ЕЧЕМИК
2021/22 31.10.2021 г.
I. Предлагане, тона
1. Начални запаси 2 000
2. Производство 698 761
3. Внос и вътреобщн. доставки 0
Общо предлагане 700 761
II. Потребление, тона
1. Вътрешно потребление 74 400
1.1. За производство на пиво 19 850
1.2. За фураж 54 550
1.3. За семена 0
2. Износ и вътреобщн. доставки 305 175
2.1. Вътреобщностни доставки 147 474
2.2. Износ трети страни 157 701
Общо потребление 379 575
III. Запаси, тона 321 186
 
 
РАПИЦА
2021/22 – 31.10.2021 г.
I. Предлагане, тона
1. Начални запаси 6 300
2. Производство 376 364
3. Внос и вътреобщн. доставки 29 195
Общо предлагане 411 859
II. Потребление, тона
1. Вътрешно потребление 47 650

1.1. За масло и биодизел

47 650

2. Износ и вътреобщн. доставки 143 175
2.1. Вътреобщностни доставки 115 471

2.2. Износ трети страни

27 704

Общо потребление

190 825

III. Запаси, тона 221 034
ЦАРЕВИЦА
2020/2131.10.2021 г.
I. Предлагане, тона
1. Начални запаси 139 484
2. Производство 2 975 757
3. Внос и вътреобщн. доставки 0
Общо предлагане 3 115 241
II. Потребление, тона
1. Вътрешно потребление 269 700
1.1. За храна и инд. употреба 179 050
1.2. За фураж 90 650
2. За семена 0
2. Износ и вътреобщн. доставки 452 906
2.1. Вътреобщностни доставки 219 182
2.2. Износ трети страни 233 724
Общо потребление 722 606
III. Запаси, тона 2 392 635

 

СЛЪНЧОГЛЕД
2020/2131.10.2021 г.
I. Предлагане, тона
1. Начални запаси 196 151
2. Производство 1 970 073
3. Внос и вътреобщн. доставки 27 883
Общо предлагане 2 194 057
II. Потребление, тона
1. Вътрешно потребление 328 200
1.1. За слънчогледово масло 241 500
1.2. За белен слънчоглед 86 700
2. Износ и вътреобщн. доставки 5 244
2.1. Вътреобщностни доставки 420
2.2. Износ трети страни 4 824
Общо потребление 333 444
III. Запаси, тона 1 860 613