ОПЕРАТИВЕН ЗЪРНЕН БАЛАНС ЗА НАЛИЧНИТЕ КОЛИЧЕСТВА ЗЪРНО В СТРАНАТА КЪМ 31.08.2021 г

ПШЕНИЦА
2021/22 – 31.08.2021 г.
Предлагане      тона
1. Начални запаси 147 800
2. Производство 7 158 513
3. Внос и вътреобщн. доставки 0
Общо предлагане 7 306 313
Потребление тона
1. Вътрешно потребление 215 700
1.1 За човешка консумация 120 300
1.2. За фураж 81 300
1.3. За семена 0
1.4. Индустриална употреба 14 100
2. Износ и вътреобщн. доставки 1 709 165
2.1. Вътреобщностни достав 771 454
2.2. Износ за трети страни 937 711
Общо потребление 1 924 865
Запаси, тона 5 381 448
ЕЧЕМИК
2021/22 31.08.2021 г.
Предлагане тона
1. Начални запаси 2 000
2. Производство 698 761
3. Внос и вътреобщн. доставки 0
Общо предлагане 700 761
Потребление тона
1. Вътрешно потребление 38 400
1.1. За производство на пиво 10 450
1.2. За фураж 27 950
1.3. За семена 0
2. Износ и вътреобщн. доставки 196 655
2.1. Вътреобщностни доставки 60 030
2.2. Износ трети страни 136 625
Общо потребление 235 055
Запаси, тона 465 706
 
 
РАПИЦА
2021/22 – 31.08.2021 г.
Предлагане тона
1. Начални запаси 6 300
2. Производство 376 364
3. Внос и вътреобщн. доставки 2 377
Общо предлагане 385 041
Потребление тона
1. Вътрешно потребление 25 900

1.1. За масло и биодизел

25 900

2. Износ и вътреобщн. доставки 30 639
2.1. Вътреобщностни доставки 2 935

2.2. Износ трети страни

27 704

Общо потребление

56 539

Запаси, тона 328 502
ЦАРЕВИЦА
2020/2131.08.2021 г.
Предлагане тона
1. Начални запаси 202 431
2. Производство 63 260
3. Внос и вътреобщн. доставки 0
Общо предлагане 265 691
Потребление тона
1. Вътрешно потребление 15 500
1.1. За храна и инд. употреба 9 500
1.2. За фураж 6 000
2. За семена 0
2. Износ и вътреобщн. доставки 1 371
2.1. Вътреобщностни доставки 1 371
2.2. Износ трети страни 0
Общо потребление 16 871
Запаси, тона 248 820

 

СЛЪНЧОГЛЕД
2020/2131.08.2021 г.
Предлагане тона
1. Начални запаси 191 923
2. Производство 187 400
3. Внос и вътреобщн. доставки 0
Общо предлагане 379 323
Потребление тона
1. Вътрешно потребление 16 000
1.1. За слънчогледово масло 11 500
1.2. За белен слънчоглед 4 500
1.3. За семена 0
2. Износ и вътреобщн. доставки 0
2.1. Вътреобщностни доставки 0
2.2. Износ трети страни 0
Общо потребление 16 000
Запаси, тона 363 323