ОПЕРАТИВЕН ЗЪРНЕН БАЛАНС ЗА НАЛИЧНИТЕ КОЛИЧЕСТВА ЗЪРНО В СТРАНАТА КЪМ 31 АВГУСТ 2020 г

              ПШЕНИЦА      

          2020/2131.08.2020 г.

I. Предлагане, тона

1. Начални запаси       

 290 000

2. Производство

 4 623 923

3. Внос и вътреобщн. доставки

 3 100

Общо предлагане

 4 917 023

II. Потребление, тона

1. Вътрешно потребление

 213 880

1.1 За човешка консумация

 126 300

1.2. За фураж

 75 850

1.3. За семена

 

1.4. Индустриална употреба

 11 730

2. Износ и вътреобщн. доставки

 753 661

2.1. Вътреобщностни доставки

 526 656

2.2. Износ за трети страни

 227 005

Общо потребление

 967 541

III. Запаси, тона

 3 949 482

                  ЕЧЕМИК

             2020/2131.08.2020 г.

I. Предлагане, тона

1. Начални запаси

 10 000

2. Производство

 559 915

3. Внос и вътреобщн. доставки

 0

Общо предлагане

 569 915

II. Потребление, тона

1. Вътрешно потребление

 46 130

1.1. За производство на пиво

 15 130

1.2. За фураж

 31 000

1.3. За семена

 

2. Износ и вътреобщн. доставки

 96 259

2.1. Вътреобщностни доставки

 5 504

2.2. Износ трети страни

 90 755

Общо потребление

 142 389

III. Запаси, тона  427 526
 
 

                   РАПИЦА

            2020/2131.08.2020 г.

I. Предлагане, тона

1. Начални запаси

 2 600

2. Производство

 257 610

3. Внос и вътреобщн. доставки

 10 432

Общо предлагане

 270 642

II. Потребление, тона

1. Вътрешно потребление  13 900

1.1. За масло и биодизел

 13 900

2. Износ и вътреобщн. доставки

 61 397

2.1. Вътреобщностни доставки

 61 397

2.2. Износ трети страни

 0

Общо потребление

 75 297

III. Запаси, тона

 195 345

                 ЦАРЕВИЦА

             2019/20 – 31.08.2020 г.

I. Предлагане, тона

1. Начални запаси

 700 000

2. Производство

 3 990 190

3. Внос и вътреобщн. доставки

  18 952

Общо предлагане

 4 709 142

II. Потребление, тона

1. Вътрешно потребление  1 743 100

1.1. За храна и инд. употреба

 1 119 700

1.2. За фураж

 610 900

2. Износ и вътреобщн. доставки

 2 566 042

2.1. Вътреобщностни доставки

 1 486 749

2.2. Износ трети страни

 1 079 293

Общо потребление

 4 309 142

III. Запаси, тона

 400 000

 
 

               СЛЪНЧОГЛЕД

            2019/20 – 31.08.2020 г.

I. Предлагане, тона

1. Начални запаси

 60 000

2. Производство

 1 914 072

3. Внос и вътреобщн. доставки

 745 109

Общо предлагане

 2 719 181

II. Потребление, тона

1. Вътрешно потребление

  2 077 000

1.1. За слънчогледово масло

 1 514 700

1.2. За белен слънчоглед

 555 900

2. Износ и вътреобщн. доставки

 507 181

2.1. Вътреобщностни доставки

 401 696

2.2. Износ трети страни

 105 485

Общо потребление

 2 548 181

III. Запаси, тона

 135 000