ОПЕРАТИВЕН ЗЪРНЕН БАЛАНС ЗА НАЛИЧНИТЕ КОЛИЧЕСТВА ЗЪРНО В СТРАНАТА КЪМ 29 ФЕВРУАРИ 2020 г

 

                ПШЕНИЦА      

          2019/2029.02.2020 г.

I. Предлагане, тона

1. Начални запаси       

 400 000

2. Производство

 6 159 076

3. Внос и вътреобщн. доставки

 14 600

Общо предлагане

 6 573 676

II. Потребление, тона

1. Вътрешно потребление

 1 079 000

1.1 За човешка консумация

 494 000

1.2. За фураж

 284 000

1.3. За семена

 260 000

1.4. Индустриална употреба

 41 000

2. Износ и вътреобщн. доставки

 3 600 672

2.1. Вътреобщностни доставки

 1 879 740

2.2. Износ за трети страни

 1 720 932

Общо потребление

 4 679 672

III. Запаси, тона

 1 894 004

                  ЕЧЕМИК

             2019/2029.02.2020 г.

I. Предлагане, тона

1. Начални запаси

 4 500

2. Производство

 547 270

3. Внос и вътреобщн. доставки

 14 265

Общо предлагане

 566 035

II. Потребление, тона

1. Вътрешно потребление

 228 970

1.1. За производство на пиво

 52 920

1.2. За фураж

 136 050

1.3. За семена

 40 000

2. Износ и вътреобщн. доставки

 221 660   

2.1. Вътреобщностни доставки

 74 560

2.2. Износ трети страни

 147 100

Общо потребление

 450 630

III. Запаси, тона  115 405
 
 

                   РАПИЦА

            2019/2029.02.2020 г.

I. Предлагане, тона

1. Начални запаси

 6 800

2. Производство

 428 230

3. Внос и вътреобщн. доставки

 16 800

Общо предлагане

 451 830

II. Потребление, тона

1. Вътрешно потребление  55 750

1.1. За масло и биодизел

 55 750

2. Износ и вътреобщн. доставки

 365 510

2.1. Вътреобщностни доставки

 365 510

2.2. Износ трети страни

 0

Общо потребление

 421 260

III. Запаси, тона

 30 570

                 ЦАРЕВИЦА

             2019/20 – 29.02.2020 г.

I. Предлагане, тона

1. Начални запаси

 700 000

2. Производство

 3 989 863

3. Внос и вътреобщн. доставки

  18 815

Общо предлагане

 4 708 678

II. Потребление, тона

1. Вътрешно потребление  768 500

1.1. За храна и инд. употреба

 538 500

1.2. За фураж

 230 000

2. Износ и вътреобщн. доставки

 1 248 390

2.1. Вътреобщностни доставки

 469 620

2.2. Износ трети страни

 778 770

Общо потребление

 2 016 890

III. Запаси, тона

 2 691 788

 
 

               СЛЪНЧОГЛЕД

            2019/20 – 29.02.2020 г.

I. Предлагане, тона

1. Начални запаси

 60 000

2. Производство

 1 887 000

3. Внос и вътреобщн. доставки

 210 610

Общо предлагане

 2 157 610

II. Потребление, тона

1. Вътрешно потребление

  749 800

1.1. За слънчогледово масло

 571 700

1.2. За белен слънчоглед

 178 100

2. Износ и вътреобщн. доставки

 281 500

2.1. Вътреобщностни доставки

 256 800

2.2. Износ трети страни

 24 700

Общо потребление

 1 031 300

III. Запаси, тона

 1 126 310