ОПЕРАТИВЕН ЗЪРНЕН БАЛАНС ЗА НАЛИЧНИТЕ КОЛИЧЕСТВА ЗЪРНО В СТРАНАТА КЪМ 31 ЮЛИ 2019 г

                  ПШЕНИЦА      

          2019/2031.07.2019 г.

I. Предлагане, тона

1. Начални запаси       

 440 000

2. Производство

 5 646 004

3. Внос и вътреобщн. доставки

 0

Общо предлагане

 6 086 004

II. Потребление, тона

1. Вътрешно потребление

 115 500

1.1 За човешка консумация

 69 400

1.2. За фураж

 40 800

1.3. За семена

 0

1.4. Индустриална употреба

 5 300

2. Износ и вътреобщн. доставки

 781 560

2.1. Вътреобщностни доставки

 615 030

2.2. Износ за трети страни

 166 530

Общо потребление

 897 060

III. Запаси, тона

 5 188 944

                  ЕЧЕМИК

             2019/2031.07.2019 г.

I. Предлагане, тона

1. Начални запаси

 4 500

2. Производство

 540 626

3. Внос и вътреобщн. доставки

 0

Общо предлагане

 545 126

II. Потребление, тона

1. Вътрешно потребление

 24 100

1.1. За производство на пиво

 7 500

1.2. За фураж

 16 600

1.3. За семена

 0

2. Износ и вътреобщн. доставки

 31 350     

2.1. Вътреобщностни доставки

 27 100

2.2. Износ трети страни

 4 250

Общо потребление

 55 450

III. Запаси, тона  489 676
 
 

                   РАПИЦА

            2019/2031.07.2019 г.

I. Предлагане, тона

1. Начални запаси

 6 800

2. Производство

 390 211

3. Внос и вътреобщн. доставки

 0

Общо предлагане

 397 011

II. Потребление, тона

1. Вътрешно потребление  5 350

1.1. За масло и биодизел

 5 350

2. Износ и вътреобщн. доставки

 95 150

2.1. Вътреобщностни доставки

 95 150

2.2. Износ трети страни

 0

Общо потребление

 100 500

III. Запаси, тона

 296 511

                 ЦАРЕВИЦА

             2018/19 – 31.07.2019 г.

I. Предлагане, тона

1. Начални запаси

 375 000

2. Производство

 3 478 013

3. Внос и вътреобщн. доставки

 26 800

Общо предлагане

 3 879 813

II. Потребление, тона

1. Вътрешно потребление  1 300 400

1.1. За храна и инд. употреба

 738 600

1.2. За фураж

 549 300

2. Износ и вътреобщн. доставки

 1 676 157

2.1. Вътреобщностни доставки

 1 226 297

2.2. Износ трети страни

 449 860

Общо потребление

 2 976 557

III. Запаси, тона

 903 256

 
 

                СЛЪНЧОГЛЕД

            2018/1931.07.2019 г.

I. Предлагане, тона

1. Начални запаси

 380 000

2. Производство

 1 927 040

3. Внос и вътреобщн. доставки

 158 600

Общо предлагане

 2 465 640

II. Потребление, тона

1. Вътрешно потребление

  1 601 864

1.1. За слънчогледово масло

 1 054 800

1.2. За белен слънчоглед

 543 264

2. Износ и вътреобщн. доставки

 734 932

2.1. Вътреобщностни доставки

 649 782

2.2. Износ трети страни

 85 150

Общо потребление

 2 336 796

III. Запаси, тона

 128 844