ОПЕРАТИВЕН ЗЪРНЕН БАЛАНС ЗА НАЛИЧНИТЕ КОЛИЧЕСТВА ЗЪРНО В СТРАНАТА КЪМ 30 ЮЛИ 2020 г

                ПШЕНИЦА      

          2020/2131.07.2020 г.

I. Предлагане, тона

1. Начални запаси       

 290 000

2. Производство

 4 529 374

3. Внос и вътреобщн. доставки

 3 100

Общо предлагане

 4 822 474

II. Потребление, тона

1. Вътрешно потребление

 111 750

1.1 За човешка консумация

 64 400

1.2. За фураж

 41 600

1.3. За семена

 

1.4. Индустриална употреба

 5 750

2. Износ и вътреобщн. доставки

 543 265

2.1. Вътреобщностни доставки

 391 158

2.2. Износ за трети страни

 152 107

Общо потребление

 655 015

III. Запаси, тона

 4 167 459

                  ЕЧЕМИК

             2020/2131.07.2020 г.

I. Предлагане, тона

1. Начални запаси

 10 000

2. Производство

 557 345

3. Внос и вътреобщн. доставки

 0

Общо предлагане

 567 345

II. Потребление, тона

1. Вътрешно потребление

 24 300

1.1. За производство на пиво

 7 900

1.2. За фураж

 16 400

1.3. За семена

 

2. Износ и вътреобщн. доставки

 54 720

2.1. Вътреобщностни доставки

 4 060

2.2. Износ трети страни

 50 660

Общо потребление

 79 020

III. Запаси, тона  488 325
 
 

                   РАПИЦА

            2020/2131.07.2020 г.

I. Предлагане, тона

1. Начални запаси

 2 600

2. Производство

 256 618

3. Внос и вътреобщн. доставки

 10 432

Общо предлагане

 269 650

II. Потребление, тона

1. Вътрешно потребление  7 120

1.1. За масло и биодизел

 7 120

2. Износ и вътреобщн. доставки

 1 050

2.1. Вътреобщностни доставки

 1 050

2.2. Износ трети страни

 0

Общо потребление

 8 170

III. Запаси, тона

 261 480

                 ЦАРЕВИЦА

             2019/20 – 31.07.2020 г.

I. Предлагане, тона

1. Начални запаси

 700 000

2. Производство

 3 990 190

3. Внос и вътреобщн. доставки

  18 952

Общо предлагане

 4 709 142

II. Потребление, тона

1. Вътрешно потребление  1 813 100

1.1. За храна и инд. употреба

 1 227 700

1.2. За фураж

 572 900

2. Износ и вътреобщн. доставки

 2 114 557

2.1. Вътреобщностни доставки

 1 035 264

2.2. Износ трети страни

 1 079 293

Общо потребление

 3 927 657

III. Запаси, тона

 781 485

 
 

               СЛЪНЧОГЛЕД

            2019/20 – 31.07.2020 г.

I. Предлагане, тона

1. Начални запаси

 60 000

2. Производство

 1 914 072

3. Внос и вътреобщн. доставки

 707 053

Общо предлагане

 2 681 125

II. Потребление, тона

1. Вътрешно потребление

  1 855 800

1.1. За слънчогледово масло

 1 364 700

1.2. За белен слънчоглед

 484 700

2. Износ и вътреобщн. доставки

 484 478

2.1. Вътреобщностни доставки

 401 696

2.2. Износ трети страни

 82 782

Общо потребление

 2 340 278

III. Запаси, тона

 340 847