ОПЕРАТИВЕН ЗЪРНЕН БАЛАНС ЗА НАЛИЧНИТЕ КОЛИЧЕСТВА ЗЪРНО В СТРАНАТА КЪМ 31 МАРТ 2019 г

 

ПШЕНИЦА      

             01.07. – 31.03.2019 г.

I. Предлагане, тона

1. Начални запаси       

 110 000

2. Производство

 5 832 455

3. Внос и вътреобщн. доставки

 34 345

Общо предлагане

 5 976 800

II. Потребление, тона

1. Вътрешно потребление

 1 330 930

1.1 За човешка консумация

 630 500

1.2. За фураж

 389 200

1.3. За семена

 270 000

1.4. Индустриална употреба

 41 230

2. Износ и вътреобщн. доставки

 3 025 193

2.1. Вътреобщностни доставки

 2 623 072

2.2. Износ за трети страни

 402 121

Общо потребление

 4 356 123

III. Запаси, тона

 1 620 677

                  ЕЧЕМИК

             01.07. – 31.03.2019 г.

I. Предлагане, тона

1. Начални запаси

 1 600

2. Производство

 437 507

3. Внос и вътреобщн. доставки

 1 125

Общо предлагане

 440 232

II. Потребление, тона

1. Вътрешно потребление

 231 630

1.1. За производство на пиво

 64 510

1.2. За фураж

 142 620

1.3. За семена

 24 500

2. Износ и вътреобщн. доставки

 172 668       

2.1. Вътреобщностни доставки

 71 500

2.2. Износ трети страни

 101 168

Общо потребление

 404 298

III. Запаси, тона  35 934
 
 

                   РАПИЦА

            01.07. – 31.03.2019 г.

I. Предлагане, тона

1. Начални запаси

 15 000

2. Производство

 471 035

3. Внос и вътреобщн. доставки

 9 860

Общо предлагане

 495 895

II. Потребление, тона

1. Вътрешно потребление  71 300

1.1. За масло и биодизел

 71 300

2. Износ и вътреобщн. доставки

 404 115

2.1. Вътреобщностни доставки

 403 650

2.2. Износ трети страни

 465

Общо потребление

 475 415

III. Запаси, тона

 20 480

                 ЦАРЕВИЦА

             01.07. – 31.03.2019 г.

I. Предлагане, тона

1. Начални запаси

 375 000

2. Производство

 3 478 001

3. Внос и вътреобщн. доставки

 11 174

Общо предлагане

 3 864 175

II. Потребление, тона

1. Вътрешно потребление  673 740

1.1. За храна и инд. употреба

 308 500

1.2. За фураж

 364 600

2. Износ и вътреобщн. доставки

 978 408

2.1. Вътреобщностни доставки

 779 717

2.2. Износ трети страни

 198 691

Общо потребление

 1 652 148

III. Запаси, тона

 2 212 027

 
 

                СЛЪНЧОГЛЕД

             01.07. – 31.03.2019 г.

I. Предлагане, тона

1. Начални запаси

 380 000

2. Производство

 1 927 040

3. Внос и вътреобщн. доставки

 122 492

Общо предлагане

 2 429 532

II. Потребление, тона

1. Вътрешно потребление

  1 228 564

1.1. За слънчогледово масло

 735 500

1.2. За белен слънчоглед

 491 564

2. Износ и вътреобщн. доставки

 362 436

2.1. Вътреобщностни доставки

 327 399

2.2. Износ трети страни

 35 037  

Общо потребление

 1 591 000

III. Запаси, тона

 838 532